.

Terms and policy:

Adatkezelési szabályzat     A Demokratikus Koalíció az adatgyűjtést és az adatkezelést a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) alapján végzi. Nyilvántartási szám: NAIH-116093/2017. Adatmódosítás, törlés az adat@dkp.hu e-mail címen, illetve a 1132. Budapest Victor Hugo u. 11-15. címen kérhető.   Az oldalon aláírók hozzájárulnak, hogy a Demokratikus Koalíció az aláírók nyilvános és személyes adatait nyilvántartásba vegye, és a jövőben is díjmentesen kezelje a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően. A fentiekben megjelölt adatkezelés a hatályos adatvédelmi törvény szerint kötelező adatkezelésnek minősül.   Az alkalmazásban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről a adat@dkp.hu email címen, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését illetve törlését. A beérkezett kérelmekre 30 munkanapon belül a lebonyolító választ ad.   A kötelező adatkezelés időtartama: 5 év. Az adatok ezt követően 15 munkanapon belül törlésre kerülnek. Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. (email cím: adat@dkp.hu) Kérelmére a Demokratikus Koalíció részletes tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, tartalmáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Honlap: www.naih.hu Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, ALAPELVEK.   Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az adatkezelőkre, azok munkavállalóira és szerződött partnereire, valamint az alkalmazásban résztvevőkre. A Demokratikus Koalíció az alkalmazáshoz kapcsolódó személyes adatok tényleges adatkezelője, amely az Ön adatait a mindenkori magyar jogszabályoknak és az európai uniós elvárásoknak megfelelően, tisztességesen és jogszerűen kezeli. A Demokratikus Koalíció adatkezelése a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései szerint mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk, és nem hozzuk nyilvánosságra. A szabályzat esetleges módosításait folyamatosan jelezzük. 1. Definíciók 1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 1.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 1.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 1.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 1.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 1.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; 1.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 1.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 1.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 1.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 1.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 1.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 1.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 1.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi; 1.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 1.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 2. Alapelvek a Demokratikus Koalíció adatkezelése során Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekérvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Amennyiben az aláíró korábban felhatalmazta a Demokratikus Koalíciót adatai használatára, akkor az applikáció aláírásával átadandó adatait a Demokratikus Koalíció összekapcsolhatja a korábban megadott adataival. Az applikáció használatával a résztvevő felhatalmazza a Demokratikus Koalíciót arra, hogy az az ő személyes Facebook aktivitásából külön ideiglenes adatbázisban képezett csoportjellemzőket, érdeklődési köröket alkosson, majd ezeket az érdeklődési köröket - az eredeti aktivitási adatok megsemmisítése mellett - a személyes adatokkal közösen tárolja. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintett – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. 3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama A Demokratikus Koalíció tevékenységének adatkezelései önkéntes alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az érintetteket. Felhívjuk a Demokratikus Koalíció részére a személyes adataikat megadók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 4. Egyéb adatkezelések Tájékoztatjuk ügyfelünket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.  2. ADATBIZTONSÁG Az adatok tárolása a Demokratikus Koalíció szerverén történik. A Demokratikus Koalíció. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); c) változatlansága igazolható (adatintegritás); d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. A Demokratikus Koalíció az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Demokratikus Koalíció a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A Demokratikus Koalíció a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Demokratikus Koalíció az adatkezelés során megőrzi a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A Demokratikus Koalíció és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 3. JOGORVOSLAT Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését (email cím: adat@dkp.hu). Kérelmére a Demokratikus Koalíció részletes tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az adatkezelő ingyenesen, az adatgazda kérelmére a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az általa kezelt vagy/és feldolgozott személyes adatokról és azon kérdésekről, amelyre a kérelem irányult. Az adatkezelő az érintett kérésére a személyes adatait legfeljebb 3 munkanapon belül kijavítja, kiegészíti, vagy törli. Az adatgazdát az adatkezeléssel összefüggésben megilleti a tiltakozás joga. Amennyiben az adatkezelő a törvényes előírásokat nem tartja be vagy a személyes adatokat jogosulatlanul kezeli, az adatgazda közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +361 391 1400, fax: +361 391 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.