.

Terms and policy:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT E-ALÁÍRÁSHOZ Az adatkezelő adatai Demokratikus Koalíció Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Nyilvántartási szám: 01-02-0014391 Adószám: 18270655-1-41 Telefonszám: 06-21-300-1234 Általános e-mail cím: info@dkp.hu Adatvédelmi tisztviselő: Varga Mónika A Demokratikus Koalíció által létrehozott és működtetett alairas.dkp.hu oldalon Önnek lehetősége van aláírásával támogatni a párt fontos ügyeit, akcióit. Az elektronikus támogatás és aláírás hitelességét a legfontosabb személyes adatainak rögzítésével tudjuk alátámasztani. Ezért kérjük, hogy töltse ki a kinyíló ablakban a személyes adatait. A Demokratikus Koalíció az adatkezelést az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a hatályos magyar jogszabályok alapján végzi. A kezelt adatok köre: Név, keresztnév, e-mail cím, születési év, hó, nap, irányítószám, település neve, jellege, házszám. Az adatkezelés célja: az adott politikai ügy támogatása, kapcsolattartás Az adatkezelés jogalapja: önkéntes adatközlés, a kérdőív elektronikus kitöltése Az adatkezelés időtartama: az érintett által kért törlésig Az érintettek joga, hogy a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog), b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog), c) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog), d) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog), e) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a törléshez való jog), f) Az érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. (Az adathordozhatósághoz való jog) g) a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és h) a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog). A címzett jogai és kötelezettségei: az adatkezelő nyilvántartja az aláírók személyes adatait, az érintett hozzájárulásával kapcsolatot tart vele. A címzett a rábízott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki, nem továbbítja. Hozzájáruló nyilatkozat: A személyes adataim önkéntes közlésével hozzájárulok, hogy az adataimat a DK az adatok törlésének kezdeményezéséig kezelje, velem kapcsolatot tartson. Ön a dkp.hu honlapon vagy a DK irodáiban elérhető Adatvédelmi Tájékoztató szerint rendelkezhet a személyes adataival, és élhet a jogorvoslati lehetőségekkel. Az adatkezelőnél a fent közölt elérhetőségen rendelkezhet a személyes adataival. Jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást indíthat vagy bírósági úton is érvényesítheti jogait. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon:+36 (1) 391-1400,fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL:http://www.naih.hu